بررسي فني و اقتصادي ساخت كمپرسورهاي پیچی

نام کارفرما: شركت كمپر سور سازي تبريز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست