بررسي فني و اقتصادي طرح احداث كارخانه ماشين سازي عسلویه

نام کارفرما: شركت سرمايه گذاري غدير

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست