بررسي فني و اقتصادي طرح بهبود كيفيت توليد غلطكها

نام کارفرما: گروه صنعتي سديد

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست