بررسي فني و اقتصادي طرح توليد ابزار برشي

نام کارفرما: شركت ابزار برشي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست