بررسي فني و اقتصادي طرح توليد قالبهاي بزرگ صنعتي

نام کارفرما: شركت قالبهاي بزرگ صنعتي ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست