بررسي فني و اقتصادي طرح توليد پمپهاي بزرگ و توربين آبي

نام کارفرما: شركت توليد پمپهاي بزرگ وتوربين آبي

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست