بررسي فني و اقتصادي طرح تولید سكوهاي دريايي

نام کارفرما: شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست