بررسي فني و اقتصادي طرح جامع جانمايي كارخانه سديد

نام کارفرما: گروه صنعتي سديد

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست