بررسي فني و اقتصادي طرح ماشين ابزار رفسنجان

نام کارفرما: شركت ماشين سازي رفسنجان

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست