بررسي كوره عمليات حرارتي مداوم، ظرفيت سنجي و بهينه سازي شركت آهنگري تراكتور سازي ايران

نام کارفرما: شركت آهنگري تراكتورسازي ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست