بررسي واحد های ريخته گري وآهنگريشرکت های تابع سازمان گسترش و نوسازی

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست