بررسي و انتخاب صنايع مناسب جهت استقرار در منطقه خرمشهر

نام کارفرما: شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست