بررسي و شناسايي اثرات ناشي از اجرای طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست