بررسي گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح احداث كارخانه توليد كاغذ چاپ و تحرير از باگاس

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست