بررسی جامع تبعات انتقال کارخانه زامیاد از تهران به کاشان

نام کارفرما: شركت زامياد

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست