بررسی فنی و اقتصادس طرح توزيع انتقال باگاس خام و پیت

نام کارفرما: شركت كاغذ سازي كارون

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست