بررسی فنی و اقتصادی پیشنهاد های دریافت شده به منظور ساخت موتور سیکلت

نام کارفرما: وزارت صنايع سنگين

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست