بروز نمودن مطالعات فني واقتصادي طرح ساخت دريل و سنگ برقي

نام کارفرما: شركت صنايع ماشين ابزار ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست