تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار جهت طرح تكميلي مجتمع فولاد اسفراين

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خراسان شمالی

توضیحات تکمیلی
فهرست