تهيه طرح توجيهي توسعه شركت قالبهاي بزرگ صنعتي

نام کارفرما: شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست