تهيه طرح جامع توجيه فني و اقتصادي و تدوين برنامه پنج ساله شركت صنايع هوايي ايران

نام کارفرما: شركت صنايع هوايي ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست