تهيه طرح مرحله اول و دوم شبكه فاضلاب و تصفيه خانه بهداشتي شركت زامياد

نام کارفرما: شركت زامياد

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: کاشان

توضیحات تکمیلی
فهرست