تهيه طرح هادي و مطالعات فني و اقتصادي كارخانه آونگان

نام کارفرما: شركت آونگان

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست