تهيه قسمت اول طرح جامع انستيتو تكنولوژي

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعات

توضیحات تکمیلی
فهرست