تهيه پروپوزال جهت شركت در مناقصه EPC1 فاز 12 پارس جنوبي

نام کارفرما: شركت ابتكارصنعتي فردا

نوع پروژه: مطالعات

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست