تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي جهت توليد قطعات پرسي بدنه خودرو در شركت فجر گستر نوين

نام کارفرما: شركت فجر گستر نوين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست