تهیه طرح بهسازی محدوده مجاور زمین های باقیمانده از راه آهن تهران تبریز

نام کارفرما: سازمان نوسازی شهرتهران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست