تهیه گزارشات پیشرفت فیزیکی خط 3 مترو تهران جهت بانک صنعت و معدن

نام کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو)

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست