تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح تولید ترانسفورماتور توزیع در شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان

نام کارفرما: شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست