خدمات مشاوره طراحی تجهیز کارگاه فاز 2 پروژه خاکبرداری نیروگاه حرارتی سیریک

نام کارفرما: شرکت عمران آذرستان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: بوشهر

توضیحات تکمیلی
فهرست