خدمات مشاوره مهندسی و طراحی و انجام کلیه امورر راهبری تا صدور پروانه ساخت پروژه گلزار یوسف آباد

نام کارفرما: شرکت پردیس گلستان تجارت

نوع پروژه: خدمات مشاوره مهندسی و طراحی و خدمات صدور پروانه ساخت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست