خدمات مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم احداث پسمانگور نزدیک سطح

نام کارفرما: شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اصفهان

توضیحات تکمیلی
فهرست