خدمات مهندسي مقدماتي و تفضيلي جهت كارگاه توليد سم كاپروكسي كلرايد

نام کارفرما: شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست