خدمات مهندسي ومشاوره اي جهت مكان يابي محل احداث كارخانه لوله سازي لوله های بدون درز

نام کارفرما: طرح احداث كارخانه لوله سازي لوله هاي بدون درز

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست