خدمات مهندسی تکنولوژی و مهندسی عمومی و نظارت بر اجرای طرح تولید لوله های بدون درز

نام کارفرما: لوله گستر اسفراین

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: خراسان شمالی

توضیحات تکمیلی
فهرست