خدمات مهندسی تکنولوژی و مهندسی عمومی و نظارت بر اجرای طرح تولید لوله های بدون درز

نام کارفرما: شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست