خدمات مهندسی طراحی سازه راکتور بی هوازی و مخزن لیفتینگ و نظارت عالیه بر اجرای سازه ای احداث مخازن

نام کارفرما: شركت تراش رو ميزي اصفهان

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: اصفهان

توضیحات تکمیلی
فهرست