خدمات مهندسی طرح فونداسیون بخش 60 متری سالن تولید کارخانه شماره 2 آذرآب واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس

نام کارفرما: شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس

نوع پروژه: خدمات مشاوره

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست