خدمات مهندسی عمومی و تکنولوژی و نظارت عالیه و کارگاهی جهت طرح توسعه شرکت کمباین سازی ایران در اراک

نام کارفرما: شرکت کمباین سازی ایران

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست