خدمات مهندسی مشاور، مدیریت پروژه و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه کک سازی سوادکوه مازندران

نام کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: مازندران

توضیحات تکمیلی
فهرست