خدمات مهندسی مشاور مقاوم سازی ساختمان شاه نظری

نام کارفرما: شرکت خدمات انفورماتیک

نوع پروژه: ارائه خدمات مهندسی مشاور مقاوم سازی کف سازه ای طبقه دوم زیرزمین ساختمان شاه نظری

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست