خدمات مهندسی و مشاوره ای طراحی تاسیسات آبرسانی و طرح تجهیز کارگاه آماده سازی شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز

نام کارفرما: شرکت بهساز کاشانه تهران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: البرز

توضیحات تکمیلی
فهرست