خدمات مهندسی و مشاوره تکمیل پایگاه های اقماری جمعیت هلال احمر استان تهران

نام کارفرما: جمعیت هلال احمر استان تهران

نوع پروژه: خدمات مهندسی و مشاوره جمعیت تکمیل پایگاه های اقماری جمعیت هلال احمر استان تهران

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست