خدمات نظارت عالیه و کارگاهی عملیات احداث ساختمان های پروژه پسمانگور نزدیک سطح در منطقه انارک

نام کارفرما: شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: انارک

توضیحات تکمیلی
فهرست