خدمات کنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی طرح های متوسط مورد نیاز در مدیریت امور مهندسی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)

نام کارفرما: سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: ماهشهر

توضیحات تکمیلی
فهرست