ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم دادگستری یزد

نام کارفرما: دادگستری یزد

نوع پروژه: بازنگری و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﺮوژه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺷﻤﺎره دو (ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻨﺪى) ﯾﺰد

محل پروژه: یزد

مساحت پروژه: 24000

توضیحات تکمیلی

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻨﺪى و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣت ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ  24000 مترمربع  در  شش  ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ، ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ روى ﻫﻤﮑﻒ با کد ارتفاعی 2500+ متر در زمینی به مساحت 36000 مترمربع  ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎز 2  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دسته بندی ساختمان های قضایی قرار داشته و دارای خصوصیاتی منطبق با نیازهای کاربردی بهره بردار در استان یزد می باشد.

فهرست