نظارت بر پروژه دیتاسنتر صدا و سیما

نام کارفرما: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

نوع پروژه: انجام خدمات مشاوره و همکاری در اجرای پروژه دیتا سنتر امام علی (ع) در بخش ابنیه و تاسیسات

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی

اﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 8ﻃﺒﻘـﻪاﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰى ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه و ﺟﻮﺷﻰ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 2400ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻰ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻰ ﻓﻮﻻدى در ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺿﺮﺑﺪرى در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻨﯿﻢ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻘﻒ ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدى و ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻠﺰىﺟﻬـﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 2000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دو ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻬﺎي دو ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﺟﻬـﺖ ﻧﺼـﺐ ﺗﺮاﻧﺴـﻬﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎي ﺑـﺮق و ﺑـﺎر اﻧـﺪاز ﺗﺠﻬﯿـﺰات دﯾﺘـﺎ ﺳـﻨﺘﺮ اﺧﺘﺼـﺎص دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﭘﺮوژه داراى ﻣﺤﻮﻃﻪ وﺳﯿﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﮐﻠﻰ 1000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻊ آن ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

فهرست