زمانسنجي و ترسيم نمودار O.P.C براي شركت سينجر

نام کارفرما: شركت سينجر

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست