نظارت کارگاهی و عالیه ساختمان مسکونی آجودانیه

نام کارفرما: شرکت ارزش آفرینان صبا

نوع پروژه: انجام خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه احداث مجتمع مسکونی 42 واحدی آجودانیه

محل پروژه: تهران

مساحت پروژه: 42000

توضیحات تکمیلی

 

 

فهرست