طراحي مرحله اول و دوم و نظارت کارگاهی و عالیه ساختمان مركزي شركت خدمات انفورماتيك

نام کارفرما: شركت خدمات انفورماتيك

نوع پروژه: طراحي مرحله اول و دوم و نظارت کارگاهی و عالیه ساختمان مركزي شركت خدمات انفورماتيك

محل پروژه: تهران

مساحت پروژه: 21000

توضیحات تکمیلی
فهرست